Yeoville Bellevue Community Development Trust


LATEST NEWS: IMPORTANT

Yeoville Bellevue Ratepayers' Association (YBRA) goes to court over the Gauteng Shebeen License Regulations (2013)

IMPORTANT NOTICE

This is to notify all shebeen permit holders that have submitted requests to change their permits to licenses under the Gauteng Shebeen License Regulations (2013) of the following:

The Yeoville Bellevue Ratepayers’ Association and Melusi Emmanuel Ncala (“the applicants”) have launched an application on 27 February 2014 under case number 7129/2014 (“the application”)  in the Gauteng Local Division of the High Court of South Africa (which is held in Johannesburg) against the MEC for the Department of Economic Development Gauteng Provincial Government (“the MEC”), the chairperson of Gauteng Liquor Board, the Minister of Trade and Industry, Yvonne Nomvuyiseko Ngalo, Mmapiti Rina Mabotja, Joseph Thulare, Ernestine Makoma Rametsi,  Daniel Shibambo, Gladys Keboneng Ngunyane, Mxolisi Duma, Mosima Eugene Malapane, Jabulani Barney Duma, Bongani Joshua Mahapa, Bajanne Lorna Mashigo, Catherine Ntombizodwa Madingwane, Shaluza Martha Mabunda, Daniel Nakampe Rakgwahla, Manase Alfred Rasealoka, Arnold Mpulampula, Alfred Moloto and concerned Tshwane Liquor Traders Association.

In the application, the applicants seek the following relief:

  1. That the decision by the MEC to promulgate under the Gauteng Liquor Act, 2003 the Gauteng Liquor Regulations on Shebeen Licences, 2013 (“the regulations”)  be reviewed and set aside;
  2. That the regulations be declared invalid; and
  3. That all licences issued under the regulations be declared null and void.

If the relief is granted, the permit holders’ rights stand to be affected. Accordingly, they have a direct and substantial interest in the outcome of the main application and they should consider whether to oppose it.  If any of them wishes to do so, he or she should within fifteen days from [ insert the date on this publication] deliver under uniform rule of court 6(5) a Notice of Intention to Oppose the main application.

A full copy of the main application is available for downloading here on our website and a hard copy of the main application is available for inspection and copying (at the permit holder’s own costs) at Werksmans Attorneys, 155, Fifth Street, Sandton, Johannesburg (Contact person: Naledi Motsiri).

TSEBISO E BOHLOKWA

Batho bohle ba eleng ba tshwari ba lengolo la tumello ya ntlo tsa thitelo (‘Tumello”) ba ileng ba etsa lengwalo la kopo tlase ha The Gauteng Liquor Regulations ho Shebeen Licences, 2013 ho fetolela ditumello tseo ho Shebeen Licences ba tshwanelwa ke ho tseba tse latelang:

Kopano ya Yeoville Bellevue Ratepayers le Melusi Emmanuel Ncala (“Bakopi”) ba hlahisitse kopo ka la 27 February 2014 tlase ha Nomoro ya Nyewe 7129/2014 (“kopo”) ho Karolo ya gauteng selehae ya lekgotla le phahameng la dinyewe la afrika borwa (le tshwaretsweng Johannesburg) kgatlhanong le MEC ya lefapha la tshweletso pele ya Moruo gauteng provincial government (“MEC”), Modulasetulo wa Gauteng Liquor Board, The Ministara wa Trade and Industry, Yvonne Nomvuyiseko Ngalo, Mmapiti Rina Mabotja, Joseph Thulare, Ernestine Makoma Rametsi, Daniel Shibambo, Gladys Keboneng Ngunyane, Mxolisi Duma, Mosima Eugene Malapane, Jabulani Barney Duma, Bongani Joshua Mahapa, Bajanne Lorna Mashigo, Catherine Ntombizodwa Madingwane, Shaluza Martha Mabunda, Daniel Nakampe Rakgwahla, Manase Alfred Rasealoka, Arnold Mpulampula, Alfred Moloto and Concerned Tshwane Liquor Traders Association.

Ho kopo ena, Bakopi ba hloka thuso e e lateng:

  1. hore qeto ya MEC ho phahlalatsa tlasa The Gauteng Liquor Act, 2003 the Gauteng Liquor Regulations on Shebeen Licences, 2013 (“the Regulations”) e sekasekwe ebe e behelwa ka thoko;
  2. hore melawana ha e amohelehe, e beyelwe ka thoko; le
  3. hore mangwalo a tumello a a hatisitsweng tlasa melawana e nkiwe e le lefela.

Ha thuso ena e ka tholahala, ditokelo tsa batshwari ba mangwalo a tumello di ka ameha. ka hoo, ba nale qeto ya kopo e e sehlohong le ho elellwa ka hloko ho e hanyetsa.  ha e mong wa bona a ka rata ho e hanyetsa a ka tshwanelwa ke ho etsa jwalo ka tlasa matsatsi a le leshome le metso e mehlano ho tloha letsatsi la phatlalatso, e tlisitsweng tlasa molawana wa Tekatekono ya Kgotla 6(5) tsibiso ya maikemisetso a ho hanetsa kopo e sehlohong. 

Lengolo le tshwanang le lena la kopo le a tholahala ho www.yeoville.org.za le ngotsweng la kopo e e sehlohong le ka tholahala ho hlahlobiwa le ho etswa ditshwantso (ka ditshenyehelo tsa Motshwara Tumello) ho baemedi ba semolao ba Bakupi, diofising tsa bona eleng, 155 Fifth Street, Sandton, Johannesburg (Motho wa ho iteanya le yena: Naledi Motsiri).

ISAZISO ESIBALULEKILE

Bonke abantu abanezimvume zokuqhuba ibhizinisi leshibhini futhi abafake izicelo zokushintsha lezozimvume zibe ngamalayisense eshibhini ngaphansi kwemithetho okuthiwa phecelezi (GAUTENG LIQUOR REGULATIONS ON SHEBEEN LICENCES) ngonyaka ka 2013, bayaziswa loku okulandelayo:

Inhlangano yabakhokhi bentela baseYeoville (YEOVILLE BELLEVUE RATEPAYERS ASSOCIATION) kanye noMnu. Melusi Emmanuel Ncala ("Abafakisicelo") bafake isicelo ngomhlaka 27 ku Febhuwari 2015 eNkantolo Ephakeme yesifunda saseGauteng, phecelezi (Gauteng Local Division of the High Court of South Africa) esi ngaphansi koDaba oluwo Nombolo 7129/2014 besiqondise ku Nqgonqgoshe wezomnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni saseGauteng, uSihlalo we Bhodi lezoTshwala, uNqonqgoshe wezohwebo nezimboni, bacela lokhu okulandelayo -

  1. kuba kubuyekezwe maqede kubekwe eceleni isinqumo sikaNgqongqoshe wezoMnyango Wokuthuthukiswa Kwezomnotho esifundazwe sase-Gauteng sokubeka ngokusemthethweni imigomo elawula izimvume zokuba nezindawo zokudayisa amponjwana ama-Gauteng Liquor Regulations on Shebeen Licenses, ango nyaka ka 2013 egunyazwa i-Gauteng Liquor Act, 2003;
  2. ukuba lemigomo elawula izimvume zokuba nezindawo zokudayisa amponjwana itholakale ingekho emthethweni; kanye nokuthi;
  3. zonke izimvume ezashicilelwe ngaphansi kwalemigomo zitholakale zingekho emthethweni futhi zingenalo igunya lokusebenza.

Abanikezwe ithuba lokuba baphikisane nalesisicelo ilaba abalandelayo: Ngqongqoshe wezoMnyango Wokuthuthukiswa Kwezomnotho esifundazwe sase-Gauteng, uSihlalo we-Gauteng Liquor Board, uNgqongqoshe wezoHwebo neziMboni, u-Yvonne Nomvuyiseko Ngalo, u-Mmapiti Rina Mabotja, u-Joseph Thulare, u-Ernestine Makoma Rametsi, u-Daniel Shibambo, u-Gladys Keboneng Ngunyane, u-Mxolisi Duma, u-Mosima Eugene Malapane, u-Jabulani Barney Duma, u-Bongani Joshua Mahapa, u-Bajanne Lorna Mashigo, u-Catherine Ntombizodwa Madingwane, u-Shaluza Martha Mabunda, u-Daniel Nakampe Rakgwahla, u-Manase Alfred Rasealoka, u-Arnold Mpulampula, u-Alfred Moloto kanye ne-Concerned Tshwane Liquor Traders Association.

Uma iNkantolo ePhakeme isiphakamisa lesisicelo, bonke laba abanikezwa izimvume zokudayisa utshwala emashibhini ngaphansi kwalemigomo eshicilelwe ngaphezelu bazothinteka. Ngakho ke, bonke labo abazothinteka banentshisekelo eqondile futhi ewuqobo kumphumela ongase ukhishwe iNkantolo ePhakeme, kanti futhi kungaba ubulungiswa ukuthi baphiwe ithuba lokuba benze isinqumo mayelana nokuphikisana nalesisicelo. Uma kukhona ofisa ukuphikisana nalesisicelo, kuyomele alethe isaziso ngesifiso sakhe sokuphikisa lesisicelo ngaphansi kwemigomo yeNkantolo (Uniform Rule 6(5) zingakapheli izinsuku eziyishumi nanhlanu (15) emva kokushicilelwa kwalesisaziso.

Amaphepha esicelo saseNkantolo ePhakeme ayatholakala ku-internet ekhelini elithi www.yeoville.org.za, kanti ungakwazi ukuzibonela mathupha amaphepha uphinde ukwazi nokwenza ikhophi yaso isicelo ehhovisi labameli babafakisiscelo abatholakala ku 155 5th Street, Sandton, Johannesburg. Labo abafisa ukwenza ikhophi yesicelo bayanxuswa ukuba bazi ukuthi bazokhokha inani lokwenza ikhophi (Umuntu ongathintana naye: u-Naledi Motsiri).

See also the full background to the case here.

Application Documents

Issued Notice of Motion

Founding Affidavit 27 February 2014

Annexures To Founding Affidavit - MPS1 to MPS5

Annexures To Founding Affidavit - MPS6 to MPS22

Annexures To Founding Affidavit - MPS23 to MPS25

Notice of Intention to Abide

Notice of Intention to Oppose

Court Order Part A

Respondent's Records in terms of paragraph (3) of Court Order dated 11 June 2015

Served and filed Supplementary Founding Affidavit

Annexure SA1 - SA31

Annexure SA32 - SA40

Annexure SA41 - SA50

Court Order dated 17 September 2015

Consolidated Rule 53 Record 1 of 4

Consolidated Rule 53 Record 2 of 4

Consolidated Rule 53 Record 3 of 4

Consolidated Rule 53 Record 4 of 4